Search - List of Books by Hongyi Chen

Total Books: 6
The Institutional Transition of China's Township and Village Enterprises Market Liberalization Contractual Form Innovation and Privatization
Xing Fa Zong Lun [Mandarin Chinese Edition] (Other)
Zhonghua Jiao Tong Shi Hua [Wen shi zhi shi wen ku - Mandarin Chinese Edition] (Other)
Zhongguo Gu Dai Zhi an Jian Shi [Mandarin Chinese Edition] (Other)
Fa Zhi Qi Meng Yu XIan Dai Fa De Jing Shen ["Fa lu wen hua yan jiu zhong xin" wen cong - Mandarin Chinese Edition] (Other)