Search - List of Books by Kwang-chih Chang

Total Books: 9
Fengpitou Tapenkeng and the Prehistory of Taiwan
2010 - Fengpitou Tapenkeng and the Prehistory of Taiwan [Yale University Publications in Anthropology] (Paperback)
ISBN-13: 9780913516065
ISBN-10: 0913516066
Genre: History
  ?

The Formation of Chinese Civilization An Archaeological Perspective
Art Myth and Ritual The Path to Political Authority in Ancient China
1983 - Art Myth and Ritual the Path to Political Authority in Ancient China (Hardcover)Paperback
ISBN-13: 9780674048072
ISBN-10: 0674048075
Genres: History, Nonfiction
  ?

Shang civilization
1980 - Shang Civilization (Hardcover)Paperback
ISBN-13: 9780300024289
ISBN-10: 0300024282
Genre: History
  ?

Archaeology of Ancient China
1971 - Archaeology of Ancient China (Paperback)
ISBN-13: 9780300014587
ISBN-10: 0300014589
Genre: History
  ?

Zhongguo Qing Tong Shi Dai [Zhang Guangzhi zuo pin xi lie - Mandarin Chinese Edition] (Other)
Shang Dai Wen Ming [Mandarin Chinese Edition] (Other)
Zhongguo Qing Tong Shi Dai the Bronze Age of China [Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo Zhongguo kao gu yi shu yan jiu zhong xin ji kan - Mandarin Chinese Edition] (Other)