Search - List of Books by Shangquan Gao

Total Books: 9
China's Economic Reform
2004 - China's Economic Reform [Studies on the Chinese Economy] (Paperback)Hardcover
ISBN-13: 9780312222581
ISBN-10: 0312222580
Genre: Business & Money
  ?

Two Decades of Reform in China
1999 - Two Decades of Reform in China (Hardcover)
ISBN-13: 9789810238223
ISBN-10: 9810238223
Genre: Business & Money
  ?

China's Economic Reform
1996 - China's Economic Reform [Studies on the Chinese Economy] (Hardcover)Paperback
ISBN-13: 9780312120344
ISBN-10: 0312120346
Genres: Business & Money, Substores
  ?

Gao Shangquan Xuan Ji [Zhongguo dang dai jing ji xue jia wen cong - Mandarin Chinese Edition] (Other)
Xi Wang Zhi Lu Zhongguo Jing Ji Ti Zhi Gai Ge Di Cheng Jiu He Zhan Wang [Gai ge yu fa zhan cong shu - Mandarin Chinese Edition] (Other)
Qiang Guo Zhi Lu [Mandarin Chinese Edition] (Other)
She Hui Zhu Yi Shi Chang Jing Ji Gai Lun [Jing ji re dian xi lie du wu - Mandarin Chinese Edition] (Other)